English

ES

Política de privacitat

Propietats Carpediem, S.L. està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privadesa (d’ara endavant, la Política) Propietats Carpediem, S.L., informa els USUARIS d’aquest lloc web, dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliurement i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada.

Propietats Carpediem, S.L. se reserva la facultad de modificar esta Política con el objeto de adaptarla a novedades legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas del sector, o intereses de la entidad. Cualquier modificación en la misma será anunciada con la debida antelación, a fin de que tenga perfecto conocimiento de su contenido.

RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:
Identitat: Propietats Carpediem, S.L. amb CIF/NIF: B55617468, en endavant ENTITAT
Adreça: Av. Mar Mediterrània, 32, 43895 – L’Ampolla

E-mail: info@propietatscarpediem.com

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i el tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per Propietats Carpediem, S.L. .
 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest hi estigui legitimat.

LEGITIMACIÓ

Propietats Carpediem, S.L. està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

DESTINATARIS

Les dades personals demanades no seran cedides o comunicades a altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressada/es, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament a l’Usuari.


DRETS DELS USUARIS:

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

  • Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessàries per a les finalitats recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies linteressat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud).

Podeu exercir els vostres drets inclòs el dret a retirar el vostre consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del vostre DNI a Propietats Carpediem, S.L. a l’Av. Mar Mediterrània, 32, 43895 – L’Ampolla o enviant un e-mail a info@propietatscarpediem.com

A més, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament Propietats Carpediem, S.L. aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al seu risc.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es fan transferències internacionals.

PERFILS I PRENES DE DECISIONS AUTOMATITZADES

No s’elaboren perfils. No es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari.